NIEUWS


Save the date: symposium 25% minder opnamedagen voor patiënten met COPD, vrijdag 30 oktober 2020

Jaarlijks zijn er meer dan 36.000 ziekenhuisopnames voor een COPD longaanval. Ongeveer de helft van deze opnames betreft een heropname. In totaal gaat het om circa 265.000 opnamedagen. Door een systematische aanpak, waarbij aandacht is voor de patiënt, transmurale samenwerking en geprotocolleerd werken, is het reduceren van opnamedagen haalbaar. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en meer werkplezier. Deze aanpak is vastgelegd in de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname en zal de komende jaren steeds meer als reguliere zorg worden beschouwd.

Op vrijdag 30 oktober is er in Utrecht het symposium ‘25% minder ziekenhuisopnamedagen voor patiënten met COPD. Van weten dat het kan, naar zorgen dat het lukt.’ Zorgverleners uit eerste en tweede lijn, Longfonds, beleidsmakers en zorgverzekeraars komen samen om de nieuwste kennis en ervaringen -gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen- uit te wisselen.

Naast plenaire presentaties zijn er workshops die ingaan op zorginhoudelijke verbeterslagen en organisatorische vraagstukken. Deelnemers krijgen inzicht, handreikingen en hulpmiddelen om actief aan de slag te gaan met eigen (regionale) plannen omtrent het reduceren van opnamedagen.

In de SAVE THE DATE vindt u alvast meer informatie. Het programma en sprekers zal zo spoedig mogelijk volgen. De laatste informatie en aanmelden kan op de website www.lancongreslongaanval.nl

Noteer 30 oktober alvast in uw agenda, want u bent van harte uitgenodigd!


 

Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname opgenomen in openbaar Register Zorginstituut

- 1 februari 2020-

Op 28 januari 2020 is de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuis opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut Nederland. Dit register maakt voor iedereen zichtbaar wat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald ziektebeeld.

Om te beschrijven welke zorg COPD patiënten nodig hebben die voor een longaanval worden opgenomen in een ziekenhuis, hebben alle partijen in het zorgveld zowel een medisch specialistische richtlijn als een transmuraal zorgpad ontwikkeld met uitgebreide patiënten informatie en deze gecombineerd in een kwaliteitsstandaard voor deze zorg.  

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 36.500 opnamen per jaar voor patiënten met COPD*. Ongeveer de helft van deze opnames betreft heropnamen. Het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel kan verbeteren met gemiddeld 20%. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en werkplezier.
 
De LAN roept regio’s op om kennis te nemen van deze kwaliteitsstandaard en met de verschillende zorgverleners, zorgverzekeraars en longpatiëntenvereniging afspraken te maken om samen aan de slag te gaan met het reduceren van COPD-longaanval opnames zodat de zorg voor deze specifieke groep patiënten verbetert.

De kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname is uiteraard ook te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. U komt op de juiste pagina terecht door HIER te klikken. 
 
 * 2016; Longcijfers.nl
 


Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname (april 2019)

Het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft als doel betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname (longexacerbatie) door goede zorg, in een goede afstemming met de keten. Het reduceren van het aantal ziekenhuisopnamedagen met gelijke danwel verbeterde kwaliteit van leven en patiënttevredenheid is het hoofddoel.

Het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname heeft in een grootschalige pilot aangetoond dat het aantal opnamedagen substantieel verlaagd wordt met minstens gelijke kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en meer werkplezier van zorgverleners. 

Downloads:

 • Samenvatting zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname; 
 • Rapport zorgpad COPD longaanval (inclusief gehele inhoud en adviezen).

 

 Knipsel.JPG

 


Animatievideo's zorgpad COPD longaanval (2019)

Het Longfonds heeft in samenwerking met de LAN en indiveo vijf animatiefilms ontwikkeld voor patiënten die specifieke onderdelen van het zorgpad verduidelijken. De vijf onderwerpen zijn:

In maximaal 2 minuten wordt op een simpele manier het onderwerp verduidelijkt aan de patiënt, waarbij naast informatie geven ook de patiënt wordt gestimuleerd om zelf een rol te nemen in zijn/haar behandeling.

Vrij beschikbaar De films zijn voor ieder vrij beschikbaar en HIER te vinden. 

plaatje animatiefilm.png

 


 

Conferentie 'reduceren opnamedagen voor COPD longaanvallen' (2018)

Tijdens de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op vrijdag 19 januari 2018 kwamen zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraars, wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het hele land samen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen, gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen. De Long Alliantie Nederland organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met Expertisecentrum HealthwiseZorginstituut Nederland en Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

De Powerpoint-presentaties van de verschillende sprekers zijn HIER te vinden. Klik op onderstaande plaatje voor een videocompilatie van de dag.

 

plaatje videocompilatie conferentie wens naar werkelijkheid.JPG

 


Multidisciplinaire richtlijn (2017)

Parallel en ter aanvulling van het zorgpad werd er in 2017 de ziekenhuisrichtlijn “diagnostiek en behandeling van een COPD longaanval in het ziekenhuis” ontwikkeld. Deze richtlijn is integraal onderdeel van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. De richtlijn is te vinden op de website www.richtlijnendatabase.nl 

 plaatje richtlijn.JPG

 


 

Pilotregio’s (2015-2018)

In totaal hadden maar liefst 31 regio´s zich aangemeld om het landelijk zorgpad uit te testen. Een pilotregio bestond minimaal uit één ziekenhuis en één samenwerkende zorggroep van huisartsen. Na een selectieprocedure, waarbij voornamelijk gekeken is naar zoveel mogelijk variëteit, hebben de volgende acht pilotregio's het zorgpad uitgetest tussen 2015 en 2018: 

 • Amsterdam Slotervaartziekenhuis & ROHA
 • Arnhem  Rijnstate ziekenhuis & Zorggroep Arnhem
 • Den Haag Haaglanden Medisch Centrum, Hagaziekenhuis & ELZHA, Arts en Zorg, SHG
 • Maastricht-Heuvelland Maastricht UMC & Zorg In Ontwikkeling
 • Groningen Ommelanden Ziekenhuis Groep & St. EZA, GHC
 • Rotterdam Franciscus Gasthuis & IZER
 • West-Brabant Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal en Bergen op Zoom & Zorggroep West-Brabant
 • Zaanstreek-Waterland Dijklander ziekenhuis locatie Purmerend, Zaans Medisch Centrum & zorggroep SEZ &  thuiszorgorganisatie Evean

'Hoe fijn is het als de patiënt echt centraal staat in zijn eigen zorg? Met het transmuraal zorgpad kunnen wij de passende zorg bieden die wij belangrijk vinden'

 plaatje NL regio's.png


Inventarisatie COPD-zorg in Nederland (2014)

Omwille van de pilot is in 2014 de COPD-zorg in kaart gebracht met behulp van een landelijke enquête gehouden onder ziekenhuizen en huisartspraktijken in Nederland. Ook de ervaringen van COPD-patiënten waren meegenomen. Naast een inkijkje in de COPD-zorg heeft dit onderzoek de belangrijkste verbeterpunten aan het licht gebracht, welke zijn meegenomen in het zorgpad COPD longaanval. 

79% van alle ziekenhuizen geïnventariseerd In totaal hebben 69 longartsen en 91 longverpleegkundigen de vragenlijst ingevuld. De data waren afkomstig uit 79% van de ziekenhuizen in Nederland. Nog eens 80 huisartsen en 85 praktijkondersteuners, afkomstig van 135 huisartspraktijken, hebben aangegeven welke zorg zij leveren. Nog eens 80 respondenten uit een andere beroepsgroep, waaronder fysiotherapeuten en apothekers, hebben verbeterpunten in de COPD-zorg aangeleverd. Om de ervaringen van de patiënt inzichtelijk te maken heeft er een focusgroep en een enquête onder het Longfonds ledenpanel plaatsgevonden.

Resultaten Positief is dat vrijwel overal praktijkondersteuners en longverpleegkundigen worden ingezet voor COPD-zorg. Ook is er veel aanvullende COPD-scholing gevolgd, waaronder stoppen met roken en inhalatie instructie.

Verbeterpunten volgens de zorgverleners: 

 • Weinig gestructureerde COPD-zorg;
 • Beperkte transmurale afspraken;
 • Geen systematische aandacht voor achterliggende oorzaken van opname;
 • Gering gebruik individueel zorgplan en casemanager;
 • Gescheiden werelden eerste en tweede lijn.

Aandachtspunten volgens patiënten:

 • Slechte informatieoverdracht (ontbreken van één aanspreekpunt);
 • Herkennen van longaanval en tijdig actie;
 • Bij ontslag gezamenlijk besluitvorming en betrekken van de partner;
 • Meer aandacht voor follow up en nazorg.

Conclusie Vele verschillende zorgverleners spannen zich in voor de zorg rondom COPD-longaanvallen. Wel is er veel variatie, en is de zorg lang niet altijd goed gestructureerd. 

Klik hier voor een uitvergroting van de poster

 poster COPD.JPG

 


Optimale prikkelstructuur voor minder ziekenhuisopnamedagen COPD (2014)

Tijdens een invitational conference van de Long Alliantie Nederland is er gesproken over de huidige bekostigingsstructuur en –prikkels voor het reduceren van het aantal ziekenhuisopnames bij COPD longaanvallen.

De conclusie is dat de huidige structuur geen positieve bijdrage levert aan minder ziekenhuisopnamedagen. Om minder (her)opnames te bereiken is intensievere zorg (zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn) nodig, maar dit levert ziekenhuizen financieel minder inkomsten op.

Ziekenhuizen hebben vastgestelde budgetten die nauwelijks groeien. De toenemende zorgvraag dwingt ziekenhuizen ‘vanzelf’ te werken aan minder ziekenhuisopnames en kortere opnames. Toch wordt een positieve prikkel voor ziekenhuizen als kansrijker gezien om minder ziekenhuisopnames te bereiken.

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden.

Knipsel prikkelstructuur.JPG