Depression and heart failure associated with clinical COPD questionnaire outcome in primary care COPD patients: a cross-sectional study.

Achtergrond
Verbetering van de kwaliteit van leven bij COPD is een van de belangrijkste behandeldoelen, die ook samenhangt met sterfte, ziekenhuisopnames en druk op de gezondheidszorg. De CCQ is een gevalideerd, betrouwbaar en compact instrument om de ziekte-specifieke kwaliteit van leven te meten bij COPD patiënten.

Doel
Het onderzoeken van factoren die kunnen samenhangen met de CCQ uitkomsten bij COPD patiënten in de eerste lijn.

Methoden
In een populatie van eerstelijns COPD patiënten werd multipele regressie analyse gebruikt om mogelijke associaties tussen CCQ, depressie, hartfalen, longfunctie, leeftijd, geslacht, BMI en rookgedrag te onderzoeken.

Resultaten
Data van 341 patiënten (gemiddelde leeftijd 68 jaar, GOLD klassen 1-3) werden gebruikt voor de analyse. Hartfalen en depressie verklaarden tezamen 23% van de variantie in de CCQ totaalscore. Hartfalen hing vooral samen met het functionele domein van de CCQ, terwijl depressie samenhing met het mentale domein van de CCQ.

Conclusies
CCQ uitkomsten zijn minder gunstig bij patiënten met hartfalen en depressie. Deze resultaten suggereren dat hartfalen en depressie de kwaliteit van leven bij COPD beïnvloeden, en benadrukken het belang van een holistische aanpak van deze complexe ziekte. Om een beter toegesneden behandeling te realiseren is

NPJ Prim Care Respir Med. 2014 Sep 18;24:14066. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.66.

Depression and heart failure associated with clinical COPD questionnaire outcome in primary care COPD patients: a cross-sectional study.

Urff M1, van den Berg JW2, Uil SM2, Chavannes NH3, Damoiseaux RA4.een correcte diagnose van COPD en haar comorbiditeiten van onverminderd groot belang.